Xbowling Prosek, Praha 9

Online shopOnline rezervaceFacebookInstagram

608 300 359

SILVERNITE Seniorská bowlingová liga Prosek, 2022/2023

Termíny a místo konání :

3.1. Termíny základních skupin Seniorské bowlingové ligy (dále SBL) si určují regionální organizátoři a zainteresovaní

organizační pracovníci jednotlivých skupin po dohodě s kapitány přihlášených družstev.

3.2. Plánovaný start soutěží SBL je nejpozději v listopadu, termíny budou upřesněny a zveřejněny po uzávěrkách

přihlášek.

3.3. Ukončení základních skupin je stanoveno do 14. 4. 2023

Poplatek za přihlášení družstva + poplatek za hrací den :

4.1. Jednorázový poplatek za „Přihlášení družstva“ do soutěže je stanoven pro tuto sezónu na 1000,- Kč za družstvo.

4.2. Registrační poplatek za hráče se již neplatí

4.3. Poplatek za „Přihlášení družstva“ do soutěže se platí při startu soutěže organizačnímu

pracovníkovi na 1. kole.

4.4. Poplatek za „Hrací den“ družstva stanoví organizátor základní skupiny.

Podmínky a právo účasti :

5.1. Každé družstvo, které má zájem o účast v SBL, musí splňovat základní podmínky, které jsou uvedeny níže a

zaplatit příslušný přihlašovací poplatek.

5.2. Zaplacením přihlašovacího poplatku družstvo souhlasí s propozicemi soutěže.

5.3. V soutěžích SBL mají právo hrát členové České bowlingové asociace, kteří nejpozději v roce 202 dosáhnou

50 let.

5.4. Složení týmu není závislé na klubové příslušnosti nebo soupiskách družstev České bowlingové ligy, Extraligy a

ABL, týmy SBL se mohou sestavovat zcela libovolně za splnění ostatních bodů těchto propozic.

Přihlášky :

6.1. Přihlášky do SBL se provádí na stránkách www.czechbowling.cz v menu „Obsazovačky“ na vypsaná centra

základních skupin SBL.

6.2. Do poznámky při přihlášení se ke jménu kapitána dopisuje název týmu.

6.3. Přihlášky lze provést též prostřednictvím regionálního organizátora, ale musí nahlásit: název týmu, jméno a

příjmení kapitána, kontaktní emailovou adresu a telefon.

6.4. Termín uzávěrky přihlášek je do: 31. 8. 2022.

6.5. Podmínkou pro rozjezd základní skupiny SBL 5 přihlášených družstev.

Platnost :

7.1. Tyto propozice platí pro všechny skupiny SBL řízené Sportovně technickou komisí (dále jen STK), pro soutěžní

ročník 2022/2023.

7.2. Propozice nabývají účinnosti dne 18. 8. 2022

Postupy do nástavby SBL semifinále Západ/Východ :

8.1. Počet postupujících týmů ze základních skupin do dubnového semifinále je 24.

8.2. Do semifinále Západ postupuje 12 týmů, do semifinále Východ postupuje 12 týmů.

8.3. Přesný počet postupujících z jednotlivých základních skupin bude určen dle počtu hrajících družstev v

jednotlivých skupinách SBL 2022/2023

8.4. Centrum pro semifinále Západ a centrum pro semifinále Východ bude určeno skladby účastníků z jednotlivých

skupin. Termín semifinále je 22. a 23. 4. 2023.

Celostátní Finále Seniorské bowlingové ligy o titul Mistra ČR seniorských družstev :

9.1. Počet účastníků pro Finále SBL o titul seniorského Mistra České republiky je plánován na 12 družstev.

9.2. Termín celostátního finále je 7. 5. 2023, na centru Best Bowling Zličín.

Ceny za umístění v základních skupinách:

10.1. Družstva umístěná v základních skupinách na 1. až 3. místě obdrží ceny za umístění.

10.2. Všechna družstva na posledním hracím kole jednotlivých skupin obdrží účastnické upomínkové předměty SBL 10.3. Oceněn sportovní trofejí bude i hráč a hráčka s nejvyšším průměrem v každé skupině.

10.4. Družstva a jeho hráči umístění ve Fináole SBL na 1. až 3. místě obdrží poháry a ceny za umístění.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Předpis :

Hraje se podle platného Soutěžního řádu ČBA, případně dalších interních předpisů a směrnic, nestanoví-li tyto propozice jinak.

Průběh hracího dne :

12.1. Řádný průběh hracího dne zajišťuje hlavní rozhodčí.

12.2. Zahájení hracího dne a prezenci družstev na jednotlivé hrací dny provádí hlavní rozhodčí nejpozději 30 minut

před plánovaným začátkem tréninku hracího dne.

12.3. Ukončení prezence je 15 minut před plánovaným začátkem tréninku hracího dne.

12.4. Čekací doba 15 minut běží od ukončení prezence do zahájení tréninku.

12.5. Ve všech hracích dnech základních skupin bude použit model house obvyklý v daném centru. Dosažené náhozy

se hráčům načítají do Turnajového žebříčku.

12.6. Hrací den bude výsledkově k dispozici ON-LINE na serveru bowlingovaliga.cz.

Systém soutěží :

13.1. Doporučený minimální počet hracích dnů základních skupin je stanoven na 6 v souladu s rozlosováním pro

          on-line.

 13.2. Západní a Východní semifinále proběhne v jednom hracím dni.

13.3. Celostátní finále SBL, proběhne v jednom hracím dni.

Systém hry a handicapy :

14.1. Tříčlenná družstva odehrají zápasy v hracím dnu na jedné dráze, dle rozlosování hracího dne, není stanovena

          povinnost hrát systémem „amerika“.

14.2. Družstva v průběhu ročníku odehrají ve skupině každý s každým stejný počet zápasů, pokud družstvo

          nenastoupí do zápasu, prohrává kontumačně 5:0.

14.3. Družstva mají právo na trénink v rozsahu 10 minut před první hrou hracího dne, pokud nestanoví rozhodčí

jinak.

14.4. V případě hráčů ve věku od ročníku 1959 je ke každé hře připočítán věkový handicap ke každé hře takto: roč. 1961 = +1 bod, 1960 = +2 body atd. viz tabulka níže.

Ročník narození

Handicup

Ročník narození

Handicup

Ročník narození

Handicup

1961

1

1954

8

1947

15

1960

2

1953

9

1946

16

1959

3

1952

10

1945

17

1958

4

1951

11

1944

18

1957

5

1950

12

1943

19

1956

6

1949

13

1942

20

1955

7

1948

14

za každý další ročník

dále +1

14.5. V případě smíšených družstev je každé ženě připočítán handicap 8 bodů a sčítá se s věkovým handicapem.

14.6. Tento handicap platí po celou sezonu 2022/2023.

Tabulka a její hodnocení :

15.1. Pořadí družstev v tabulce se řídí počtem získaných bodů v hodnocení družstev a body ze vzájemných zápasů

hráčů (viz. § 16)

15.2. V případě bodové rovnosti v celkové tabulce rozhoduje o lepším umístění (v uvedeném pořadí):

                ·Vyšší součet výkonů (skóre) družstva z odehraných hracích dní včetně HDC.

·Bodový zisk ze vzájemných utkání

·Vyšší celkový výkon ze vzájemných utkání včetně HDC.

                ·Vyšší denní umístění z posledního hraného dne (viz. §16).

Bodové hodnocení družstev :

16.1. V utkání se hraje celkem o pět bodů, které se rozdělují takto: Hráči na prvních, druhých a třetích místech

v sestavě spolu hrají vždy o bod. V případě nerozhodného výsledku má každý hráč půl bodu. Družstvo, které

dosáhlo vyššího součtu výsledků svých hráčů, dostane dva body. V případě nerozhodného výsledku dostane

každé družstvo jeden bod.

16.2. Výsledek hráče je dán dosaženým výkonem, ke kterému je připočten handicap (viz. § 14.4).

Postupy :

 17.1 Počty přímo postupujících a doplňkové počty postupujících ze základních skupin budou provedeny až po

rozehrání všech skupin SBL.

17.2 Přesné počty postupujících budou stanoveny do 20. 11. 2022 a oznámeny STK na webu czechbowling.cz +

budou též zaslány na e-mailové adresy kapitánů družstev.

Rozlosování soutěží :

18.1. Samostatné rozpisy hracích skupin s obsazením a rozlosováním skupin s herními časy budou zveřejněny

nejpozději 5 dnů před vypsaným termínem konání.

18.2. Rozlosování a případné změny v soutěžích budou zveřejňovány prostřednictvím oficiálních webových stránek

ČBA a budou zaslány na e-mailové adresy kapitánů a hráčů družstev uvedený v přihlášce družstva.

Soupiska :

19.1. Kapitáni přihlášených týmů jsou po vyzvání STK povinni zaslat soupisku družstva se jmény svých spoluhráčů

nejpozději 10 dnů před startem soutěže na adresu sbl@czechbowling.cz

19.2. Na základě zaslané soupisky se doplňují hráči + jejich handicapy pro on-line na serveru www.bowlingovaliga.cz

19.3. Souhrnný seznam soupisek s handicapy jednotlivých hráčů obdrží kapitáni družstev na prvém hracím dnu.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Povinnosti kapitána družstva :

 20.1. Před zahájením zápasu je povinen dle soupisky zapsat do zápisu o utkání handicap svým hráčům, který bude

využit v daném zápase.

20.2. Po ukončení zápasu je povinen zapsat výsledky svého družstva a svým podpisem stvrzuje v zápise o utkání

správnost výsledků soupeře.

20.3. Předkládá na hracích dnech při prezenci před zahájením hracího dne platnou soupisku družstva a je povinen

nahlásit rozhodčímu dodatečný start a požádat o dopsání hráče na soupisku.

Zápis o utkání :

21.1. Hráči hrají proti sobě tak, jak jsou uvedeni na zápisu o utkání, a to tak, že proti sobě hrají hráči zapsaní dle

svého pořadí.

21.2. První zapisuje sestavu na zápis o utkání družstvo vedené v zápise o utkání jako první (hraje na liché dráze a v

rozlosování je uvedeno vlevo). Zapíše-li svoji sestavu na zápis o utkání družstvo vedené v zápise o utkání jako

druhé, je takto zapsané pořadí hráčů platné a konečné. Na již zapsaném pořadí hráčů nelze nic měnit.

Povinnosti družstev :

22.1. Hráči nastupují ke hře v předepsaném sportovním úboru

Předepsaným sportovním úborem se rozumí:

- polokošile s krátkým rukávem nebo dres, u soutěží družstev stejné barvy se stejným označením družstva

- muži jednobarevné dlouhé kalhoty a to stejné barvy pro celé družstvo

- ženy jednobarevné dlouhé, nebo krátké kalhoty, případně sukni a to stejné barvy pro celé družstvo

22.2. Hráč smí v herní sezoně SBL hrát zásadně vždy za jediný tým, a to včetně semifinále a finále SBL ve stejné

sezoně. Pokud hráč neodehraje alespoň jeden hrací den v základní skupině SBL, nemůže se účasti semifinále ani

          finále SBL.

22.3. Hráči družstva jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí

rozhodčího soutěže. V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může určený organizační

pracovník udělit napomenutí a předat přestupek k řízení DK.

22.4. Pokud se družstvo neúčastní některého ligového kola/hracího dne, je povinno uhradit poplatek za tento hrací

den v plné výši. Zároveň mu v opodstatněných případech může STK odebrat až 10 bodů z celkové tabulky.

Právo změn :

 STK-ČBA, jako řídící orgán soutěže, si vyhrazuje právo změn propozic. V rámci tohoto paragrafu si STK ČBA vyhrazuje také právo soutěž zkrátit, předčasně ukončit či zásadním způsobem upravit hrací modely a postupy v souvislosti s opatřeními proti šíření nákazy covid-19 a s tím souvisejícími omezeními sportovní a spolkové činnosti.

· Marval Jiří v.r., předseda Seniorské komise

· Jiří Beran st. v. r., předseda STK ČBA

· Ing. Karel Vopička v. r., prezident ČBA

Obsazovačky turnajů