Xbowling Prosek, Praha 9

Online shopOnline rezervaceFacebookInstagram

608 300 359

Seniorská bowlingová liga Prosek

Termíny a místo konání :

3.1. Termíny základních skupin Seniorské bowlingové ligy (dále SBL) si určují regionální organizátoři a zainteresovaním organizační pracovníci jednotlivých skupin po dohodě s kapitány přihlášených družstev.

3.2. Plánovaný start soutěží SBL je nejpozději v listopadu, termíny budou upřesněny a zveřejněny po uzávěrkách přihlášek.

3.3. Ukončení základních skupin je stanoveno do 15. 4. 2022

Účastnický poplatek/Startovné :

4.1. Poplatek za „Přihlášení družstva“ do soutěže ve výši je stanoven pro tuto sezónu na 500,- Kč za družstvo.

4.2. Registrační poplatek za hráče činí 100 Kč za každého hráče týmu uvedeného na soupisce. Tento registrační poplatek za hráče představuje současně i uhrazení členského poplatku za členství v České bowlingové asociaci za kalendářní rok, odpovídající roku zahájení soutěžní sezóny, členský poplatek tedy již nehradí. Od registračního poplatku jsou dle Interní směrnice č.1 osvobozeni hráči, kteří během kalendářního roku odpovídajícímu rokuzahájení soutěžní sezóny (tedy pro sezonu 2021/2022 v roce 2021) dosáhli věku 65 a více let.

4.3. Poplatek za „Přihlášení družstva“ do soutěže a Registrační poplatek se platí při startu soutěže organizačnímu pracovníkovi na 1. kole.

4.4. Poplatek za „Hrací den“ se rozumí poplatek hráče (cca 60,-Kč/hra), případně družstva za odehrané utkání (cca 200,- Kč za družstvo/zápas). Tento poplatek se může lišit mezi jednotlivými skupinami, dle místních cen za pronájem centra, počtu týmů atd.

4.5. Povinnost mít uhrazený členský poplatek dle bodu 4.2. platí při jakémkoliv startu v ligové soutěži, i při prostém dopsání na soupisku.

Podmínky a právo účasti :

5.1. Každé družstvo, které má zájem o účast v SBL, musí splňovat základní podmínky, které jsou uvedeny níže a zaplatit příslušný přihlašovací poplatek.

5.2. Zaplacením přihlašovacího poplatku družstvo souhlasí s propozicemi soutěže.

5.3. V soutěžích SBL mají právo hrát členové České bowlingové asociace, kteří nejpozději k 29. 5. 2022 dosáhnou 50 let.

5.4. Složení týmu není závislé na klubové příslušnosti nebo soupiskách družstev České bowlingové ligy, Extraligy a ABL, týmy SBL se mohou sestavovat zcela libovolně za splnění ostatních bodů těchto propozic.

Přihlášky :

6.1. Přihlášky do SBL se provádí na stránkách www.czechbowling.cz v menu „Obsazovačky“ na vypsaná centra základních skupin SBL.

6.2. Do poznámky při přihlášení se dopisuje název týmu a nejméně další dva hráči přihlašujícího se družstva.

6.3. Přihlášky lze provést též prostřednictvím regionálního organizátora, ale musí nahlásit: název týmu, jméno a příjmení kapitána, kontaktní emailovou adresu a telefon.

6.4. Termín uzávěrky přihlášek je do: 19. 10. 2021.

6.5. Podmínkou pro rozjezd základní skupiny SBL 5 přihlášených družstev.

Platnost :

7.1. Tyto propozice platí pro všechny skupiny SBL řízené Sportovně technickou komisí (dále jen STK), pro soutěžní ročník 2021/2022.

7.2. Propozice nabývají účinnosti dne 18. 9. 2021

Postupy do nástavby SBL semifinále Západ/Východ :

8.1. Počet postupujících týmů ze základních skupin do dubnového semifinále je 24.

8.2. Do semifinále Západ postupuje 12 týmů, do semifinále Východ postupuje 12 týmů.

8.3. Přesný počet postupujících z jednotlivých základních skupin bude určen dle počtu hrajících družstev v jednotlivých skupinách SBL 2021/2022

8.4. Centrum pro semifinále Západ a centrum pro semifinále Východ bude určeno skladby účastníků z jednotlivých skupin. Termín semifinále je 1. 5. 2022.

Celostátní Finále Seniorské bowlingové ligy o titul Mistra ČR seniorských družstev :

9.1. Počet účastníků pro Finále SBL o titul seniorského Mistra České republiky je plánován na 12 družstev.

9.2. Termín celostátního finále je 29. 5. 2022, centrum bude upřesněno.

Ceny za umístění v základních skupinách:

10.1. Družstva umístěná v základních skupinách na 1. až 3. místě obdrží ceny za umístění.

10.2. Všechna družstva na posledním hracím kole jednotlivých skupin obdrží účastnické upomínkové předměty SBL 10.3. Oceněn sportovní trofejí bude i hráč a hráčka s nejvyšším průměrem v každé skupině.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Předpis :

Hraje se podle platného Soutěžního řádu ČBA, případně dalších interních předpisů a směrnic, nestanoví-li tyto propozice jinak.

Průběh hracího dne :

12.1. Řádný průběh hracího dne zajišťuje hlavní rozhodčí.

12.2. Zahájení hracího dne a prezenci družstev na jednotlivé hrací dny provádí hlavní rozhodčí nejpozději 30 minut před plánovaným začátkem tréninku hracího dne.

12.3. Ukončení prezence je 15 minut před plánovaným začátkem tréninku hracího dne.

12.4. Čekací doba 15 minut běží od ukončení prezence do zahájení tréninku.

12.5. Ve všech hracích dnech základních skupin bude použit model house obvyklý v daném centru. Dosažené náhozy se hráčům načítají do Turnajového žebříčku.

12.6. Hrací den bude výsledkově k dispozici ON-LINE na serveru bowlingovaliga.cz.

Systém soutěží :

13.1. Doporučený minimální počet hracích dnů základních skupin je stanoven na 4, maximální počet hracích dnů 6. 13.2. Západní a Východní semifinále proběhne v jednom hracím dni.

13.3. Celostátní finále SBL, proběhne v jednom hracím dni.

Systém hry a handicapy :

14.1. Tříčlenná družstva odehrají zápasy v hracím dnu na jedné dráze, dle rozlosování hracího dne.

14.2. Družstva hrají mezi sebou systémem každý s každým.

14.3. Družstva mají právo na trénink v rozsahu 10 minut před první hrou hracího dne, pokud nestanoví rozhodčí jinak.

14.4. V případě hráčů ve věku od ročníku 1959 je ke každé hře připočítán věkový handicap ke každé hře takto: roč. 1960 = +1 bod, 1959 = +2 body atd. viz tabulka níže.

Ročník narození

Handicap

Ročník narození

Handicap

Ročník narození

Handicap

1960

1

1953

8

1946

15

1959

2

1952

9

1945

16

1958

3

1951

10

1944

17

1957

4

1950

11

1943

18

1956

5

1949

12

1942

19

1955

6

1948

13

1941

20

1954

7

1947

14

za každý další ročník

dále +1

14.5. V případě smíšených družstev je každé ženě připočítán handicap 8 bodů a sčítá se s věkovým handicapem.

14.6. Tento handicap platí po celou sezonu 2021/2022 bez ohledu na to, kdy hráč odehraje svoji první hru v rámci SBL, platí též pro semifinále a finále SBL.

Tabulka a její hodnocení :

15.1. Pořadí družstev v tabulce se řídí počtem získaných bodů v hodnocení družstev a body ze vzájemných zápasů hráčů (viz. § 16)

15.2. V případě bodové rovnosti v celkové tabulce rozhoduje o lepším umístění (v uvedeném pořadí):

Vyšší součet výkonů (skóre) družstva z odehraných hracích dní včetně HDC.

Bodový zisk ze vzájemných utkání

Vyšší celkový výkon ze vzájemných utkání včetně HDC.

Vyšší denní umístění z posledního hraného dne (viz. §16).

Bodové hodnocení družstev :

16.1. V utkání se hraje celkem o pět bodů, které se rozdělují takto: Hráči na prvních, druhých a třetích místech v sestavě spolu hrají vždy o bod. V případě nerozhodného výsledku má každý hráč půl bodu. Družstvo, které dosáhlo vyššího součtu výsledků svých hráčů, dostane dva body. V případě nerozhodného výsledku dostane každé družstvo jeden bod.

16.2. Výsledek hráče je dán dosaženým výkonem, ke kterému je připočten handicap (viz. § 14.4).

Postupy :

 17.1 Počty přímo postupujících a doplňkové počty postupujících ze základních skupin budou provedeny až po rozehrání všech skupin SBL.

17.2 Přesné počty postupujících budou stanoveny do 20. 11. 2021 a oznámeny STK na webu czechbowling.cz + budou též zaslány na e-mailové adresy kapitánů družstev.

Rozlosování soutěží :

18.1. Samostatné rozpisy hracích skupin s obsazením a rozlosováním skupin s herními časy budou zveřejněny nejpozději 5 dnů před vypsaným termínem konání.

18.2. Rozlosování a případné změny v soutěžích budou zveřejňovány prostřednictvím oficiálních webových stránek ČBA a budou zaslány na e-mailové adresy kapitánů a hráčů družstev uvedený v přihlášce družstva.

Soupiska :

Na základě vyplněné přihlášky a vyplnění ostatních spoluhráčů vytvoří STK soupisku družstva, kterou obdrží kapitáni družstev na prvém hracím dnu.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Povinnosti kapitána družstva :

 20.1. Před zahájením zápasu je povinen dle soupisky zapsat do zápisu o utkání handicap svým hráčům, který bude využit v daném zápase.

20.2. Po ukončení zápasu je povinen zapsat výsledky svého družstva a svým podpisem stvrzuje v zápise o utkání správnost výsledků soupeře.

20.3. Předkládá na hracích dnech při prezenci před zahájením hracího dne platnou soupisku družstva a je povinen nahlásit rozhodčímu dodatečný start a požádat o dopsání hráče na soupisku.

Zápis o utkání :

21.1. Hráči hrají proti sobě tak, jak jsou uvedeni na zápisu o utkání, a to tak, že proti sobě hrají hráči zapsaní dle svého pořadí.

21.2. První zapisuje sestavu na zápis o utkání družstvo vedené v zápise o utkání jako první (hraje na liché dráze a v rozlosování je uvedeno vlevo). Zapíše-li svoji sestavu na zápis o utkání družstvo vedené v zápise o utkání jako druhé, je takto zapsané pořadí hráčů platné a konečné. Na již zapsaném pořadí hráčů nelze nic měnit.

Povinnosti družstev :

22.1. Hráči nastupují ke hře v předepsaném sportovním úboru

Předepsaným sportovním úborem se rozumí:

- polokošile s krátkým rukávem nebo dres, u soutěží družstev stejné barvy se stejným označením družstva

- muži jednobarevné dlouhé kalhoty a to stejné barvy pro celé družstvo

- ženy jednobarevné dlouhé, nebo krátké kalhoty, případně sukni a to stejné barvy pro celé družstvo

Nepřístupné jsou jeansy, tepláky, šusťákové kalhoty, kraťasy nebo tříčtvrťáky.

22.2. Hráč smí v herní sezoně SBL hrát zásadně vždy za jediný tým, a to včetně semifinále a finále SBL ve stejné sezoně.

22.3. Hráči družstva jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí rozhodčího soutěže. V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může určený organizační pracovník udělit napomenutí a předat přestupek k řízení DK.

22.4. Pokud se družstvo neúčastní některého ligového kola/hracího dne, je povinno uhradit poplatek za tento hrací den v plné výši. Zároveň mu v opodstatněných případech může STK odebrat až 10 bodů z celkové tabulky.

Právo změn :

 STK-ČBA, jako řídící orgán soutěže, si vyhrazuje právo změn propozic. V rámci tohoto paragrafu si STK ČBA vyhrazuje také právo soutěž zkrátit, předčasně ukončit či zásadním způsobem upravit hrací modely a postupy v souvislosti s opatřeními proti šíření nákazy covid-19 a s tím souvisejícími omezeními sportovní a spolkové činnosti.

· Marval Jiří v.r., předseda Seniorské komise

· Jiří Beran st. v. r., předseda STK ČBA

· Ing. Karel Vopička v. r., prezident ČBA

Obsazovačky turnajů